Gmina Lubanie » Strona główna » inf
Informacje dla rolników
Strona internetowa Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: https://www.kpodr.pl/

Wniosek o szacowanie szkód w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozki wiosenne w 2020 roku

Premie dla młodych rolników

Rolniku zgłoś zwierzęta przez internet

Szanowni Państwo, W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne. Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym - cz. 1 Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie. Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym - cz. 2 Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów. Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym - cz. 3 W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby. Gospodarstwo rolne rodziny Snelów W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje. Gospodarstwo rolne rodziny Snelów

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - szua 2019

WNIOSEK SUSZA 2019

ZAŁACZNIK KOSZTY PONIESIONE Z POWODU NIEZEBRANYCH PLONÓW

Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5

Załącznik nr.6

Załącznik nr.7

Informacja

W związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko – pomorskiego fali przymrozków Wójt Gminy Lubanie zwraca się z prośbą do rolników o przekazywanie informacji o zaistniałych stratach w uprawach polowych i sadach. Informację należy przekazać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Lubanie, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 16) do dnia 31.05.2017r. Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pokój nr 16) lub ze strony www.lubanie.com (zakładka: Poradnik Interesanta). Powyższe zgłoszenia będą podstawą wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku przymrozków wiosennych, która rozpocznie szacowanie strat (lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym) po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

Wójt Gminy Lubanie informuje o zasadach zgłaszania i procedurach szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi. Rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ma prawo zgłosić ją w ciągu 15 dniu na piśmie do Wójta Gminy. Następnie Wójt składa wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do oszacowania strat. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna.

PISMO WOJEDOWY DLA KOMISJI SZCUJĄCYCH STRATY