Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXIII Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 30 listopada 2021 r.  (wtorek) o godz. 14 .15 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się

       wieloletniej prognozy  finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za  I półrocze 2021 roku.

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2021.

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

       Lubanie na lata 2021-2028.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami

       pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu

       Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącej Rady Gminy Lubanie.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

       z mieszkańcami Gminy Lubanie.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

       w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

15.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

        odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez

        gminę Lubanie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.

17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu nadzoru nad żłobkiem gminnym.

18.     Informacje bieżące i wolne wnioski.

19.    Zakończenie obrad.

Sesja Online